United States

  United States

  Top 518698 Instagram followed

Images about: #الإمارات_السعيدة (28956 posts)

 #الامارات_تسوق #الامارات #الامارات_العربية #الامارات_دبي #الامارات_العربية #الامارات_تجمعنا #الامارات_العربيه_المتحده #الاماراتي #الامارات #الإمارات_عمان #الامارات_اليوم #الامارات_السبع #الإمارات_تقرأ #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه #الإمارات_تقرأ #الامارات_نيوز #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تبتكر #الامارات_تقرأ #الامارات_الشاهبندر #الاماراتfollow➡ #الاماراتية #الامارات_داري_ومرباي #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة_اليمن_الخليج #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة #الاماراتيات #البحرين_أولا #البحرينيه #الكويت #الكويت_السعودية_الإمارات_البحرين_عمان_قطر_وناسه_فله_نغزه_غشمره_مواقف_شباب_بنات

2019-05-25 14:32   6 0

 

#الامارات_تسوق #الامارات #الامارات_العربية #الامارات_دبي #الامارات_العربية #الامارات_تجمعنا #الامارات_العربيه_المتحده #الاماراتي #الامارات #الإمارات_عمان #الامارات_اليوم #الامارات_السبع #الإمارات_تقرأ #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه #الإمارات_تقرأ #الامارات_نيوز #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تبتكر #الامارات_تقرأ #الامارات_الشاهبندر #الاماراتfollow➡ #الاماراتية #الامارات_داري_ومرباي #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة_اليمن_الخليج #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة #الاماراتيات #البحرين_أولا #البحرينيه #الكويت #الكويت_السعودية_الإمارات_البحرين_عمان_قطر_وناسه_فله_نغزه_غشمره_مواقف_شباب_بنات

 #الامارات_تسوق #الامارات #الامارات_العربية #الامارات_دبي #الامارات_العربية #الامارات_تجمعنا #الامارات_العربيه_المتحده #الاماراتي #الامارات #الإمارات_عمان #الامارات_اليوم #الامارات_السبع #الإمارات_تقرأ #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه #الإمارات_تقرأ #الامارات_نيوز #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تبتكر #الامارات_تقرأ #الامارات_الشاهبندر #الاماراتfollow➡ #الاماراتية #الامارات_داري_ومرباي #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة_اليمن_الخليج #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة #الاماراتيات #البحرين_أولا #البحرينيه #الكويت #الكويت_السعودية_الإمارات_البحرين_عمان_قطر_وناسه_فله_نغزه_غشمره_مواقف_شباب_بنات

2019-05-25 14:32   2 1

 

#الامارات_تسوق #الامارات #الامارات_العربية #الامارات_دبي #الامارات_العربية #الامارات_تجمعنا #الامارات_العربيه_المتحده #الاماراتي #الامارات #الإمارات_عمان #الامارات_اليوم #الامارات_السبع #الإمارات_تقرأ #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه #الإمارات_تقرأ #الامارات_نيوز #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تبتكر #الامارات_تقرأ #الامارات_الشاهبندر #الاماراتfollow➡ #الاماراتية #الامارات_داري_ومرباي #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة_اليمن_الخليج #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة #الاماراتيات #البحرين_أولا #البحرينيه #الكويت #الكويت_السعودية_الإمارات_البحرين_عمان_قطر_وناسه_فله_نغزه_غشمره_مواقف_شباب_بنات

 #الامارات_تسوق #الامارات #الامارات_العربية #الامارات_دبي #الامارات_العربية #الامارات_تجمعنا #الامارات_العربيه_المتحده #الاماراتي #الامارات #الإمارات_عمان #الامارات_اليوم #الامارات_السبع #الإمارات_تقرأ #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه #الإمارات_تقرأ #الامارات_نيوز #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تبتكر #الامارات_تقرأ #الامارات_الشاهبندر #الاماراتfollow➡ #الاماراتية #الامارات_داري_ومرباي #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة_اليمن_الخليج #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة #الاماراتيات #البحرين_أولا #البحرينيه #الكويت #الكويت_السعودية_الإمارات_البحرين_عمان_قطر_وناسه_فله_نغزه_غشمره_مواقف_شباب_بنات

2019-05-25 14:32   2 1

 

#الامارات_تسوق #الامارات #الامارات_العربية #الامارات_دبي #الامارات_العربية #الامارات_تجمعنا #الامارات_العربيه_المتحده #الاماراتي #الامارات #الإمارات_عمان #الامارات_اليوم #الامارات_السبع #الإمارات_تقرأ #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه #الإمارات_تقرأ #الامارات_نيوز #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تبتكر #الامارات_تقرأ #الامارات_الشاهبندر #الاماراتfollow➡ #الاماراتية #الامارات_داري_ومرباي #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة_اليمن_الخليج #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة #الاماراتيات #البحرين_أولا #البحرينيه #الكويت #الكويت_السعودية_الإمارات_البحرين_عمان_قطر_وناسه_فله_نغزه_غشمره_مواقف_شباب_بنات

 #الامارات_تسوق #الامارات #الامارات_العربية #الامارات_دبي #الامارات_العربية #الامارات_تجمعنا #الامارات_العربيه_المتحده #الاماراتي #الامارات #الإمارات_عمان #الامارات_اليوم #الامارات_السبع #الإمارات_تقرأ #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه #الإمارات_تقرأ #الامارات_نيوز #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تبتكر #الامارات_تقرأ #الامارات_الشاهبندر #الاماراتfollow➡ #الاماراتية #الامارات_داري_ومرباي #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة_اليمن_الخليج #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة #الاماراتيات #البحرين_أولا #البحرينيه #الكويت #الكويت_السعودية_الإمارات_البحرين_عمان_قطر_وناسه_فله_نغزه_غشمره_مواقف_شباب_بنات

2019-05-25 14:32   1 0

 

#الامارات_تسوق #الامارات #الامارات_العربية #الامارات_دبي #الامارات_العربية #الامارات_تجمعنا #الامارات_العربيه_المتحده #الاماراتي #الامارات #الإمارات_عمان #الامارات_اليوم #الامارات_السبع #الإمارات_تقرأ #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه #الإمارات_تقرأ #الامارات_نيوز #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تبتكر #الامارات_تقرأ #الامارات_الشاهبندر #الاماراتfollow➡ #الاماراتية #الامارات_داري_ومرباي #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة_اليمن_الخليج #الامارات_دبي_العين_ابوظبي_عجمان_الشارقه_راس_الخيمة_ام_القيوين_الفجيرة #الاماراتيات #البحرين_أولا #البحرينيه #الكويت #الكويت_السعودية_الإمارات_البحرين_عمان_قطر_وناسه_فله_نغزه_غشمره_مواقف_شباب_بنات

‬‏‪🔥 🔥 مالتي ماكا الامريكي 🔥 🔥للسعادة الزوجية 🔥
خالي من اي كيماوية وامن وطبيعي 100% 🍑 فوائد مالتي ماكا (للرجال) .....
. 👌سوف تحصل على نتائج وفوائد مدهشة عندما تأخذ حبوب مالتي ماكا بشكل منتظم .. وهذه الحبوب تحدث الاتي : 💪 👝تحدث انتصابا اقوى وأشد صلابة جدا جدا 👝تؤخر القذف لفترات مطولة مرضية للطرفين 👝تعالج مشاكل الاختلال الوظيفي المرتبطة بالانتصاب 👝تعزز القدرة الجنسية 👝تزيد كمية السائل المنوي وتحسن نوعيته 👝تحسن حركة و نوعية الحيوانات المنوية 👝تزيد الرغبة والشهوة الجنسية مما يجعلك قادر علي التكرار 👝تساعد على القذف بقوة اكبر و لمسافة اطول 👝ينهي القلق المرتبط بالاداء الجنسي 👝 تحسن صحة البروستاتا والخصيتين ويعالجهما من أي مشاكل 👝 لايوجد لها اي اثار جانبية سلبية.. للطلب تواصل خاص #رأس_الخيمة #رأس #رأس_تنورة #رأس_الخيمه #رأس_تنوره #رأس_رمان #رأسالخيمة #رأس_الرمان #رأس_السنة #رأس_الرمان_النعيم_حالة_النعيم_ديار_مسقط #رأس_السنه #الرأس #الشارقةرأس #رأس_الخدمة #رأس_السنه_الجديده #رأسالعين #رأس_السنة_الهجرية #رأسي #رأس_الخير #رأس_الحد #رأس_البر #رأس_الخيمة_الساعدي_الحمرانية_الخريجة_المقورة_الدقداقة_سهيلة_الخران_أم_عرج_الذيد_دبي_العين_ابوظبي_شعم_خوخوير_السلع_ديرة_دباالفجيرة_دباالحصن #رأس_السنة_الميلادية‏⁧‫ #نيابة_رأس_الخيمة‬⁩ #حكومة_رأس_الخيمة
‏⁧‫ #عام_زايد‬⁩
 #الإمارات_السعيدة
 #مجلس_التعاون_الخليجي 
 #كأس_دبي_العالمي #اماراتي_وافتخر

2019-05-25 03:21   10 1

 

‬‏‪🔥 🔥 مالتي ماكا الامريكي 🔥 🔥للسعادة الزوجية 🔥 خالي من اي كيماوية وامن وطبيعي 100% 🍑 فوائد مالتي ماكا (للرجال) ..... . 👌سوف تحصل على نتائج وفوائد مدهشة عندما تأخذ حبوب مالتي ماكا بشكل منتظم .. وهذه الحبوب تحدث الاتي : 💪 👝تحدث انتصابا اقوى وأشد صلابة جدا جدا 👝تؤخر القذف لفترات مطولة مرضية للطرفين 👝تعالج مشاكل الاختلال الوظيفي المرتبطة بالانتصاب 👝تعزز القدرة الجنسية 👝تزيد كمية السائل المنوي وتحسن نوعيته 👝تحسن حركة و نوعية الحيوانات المنوية 👝تزيد الرغبة والشهوة الجنسية مما يجعلك قادر علي التكرار 👝تساعد على القذف بقوة اكبر و لمسافة اطول 👝ينهي القلق المرتبط بالاداء الجنسي 👝 تحسن صحة البروستاتا والخصيتين ويعالجهما من أي مشاكل 👝 لايوجد لها اي اثار جانبية سلبية.. للطلب تواصل خاص #رأس_الخيمة #رأس #رأس_تنورة #رأس_الخيمه #رأس_تنوره #رأس_رمان #رأسالخيمة #رأس_الرمان #رأس_السنة #رأس_الرمان_النعيم_حالة_النعيم_ديار_مسقط #رأس_السنه #الرأس #الشارقةرأس #رأس_الخدمة #رأس_السنه_الجديده #رأسالعين #رأس_السنة_الهجرية #رأسي #رأس_الخير #رأس_الحد #رأس_البر #رأس_الخيمة_الساعدي_الحمرانية_الخريجة_المقورة_الدقداقة_سهيلة_الخران_أم_عرج_الذيد_دبي_العين_ابوظبي_شعم_خوخوير_السلع_ديرة_دباالفجيرة_دباالحصن #رأس_السنة_الميلادية‏⁧‫ #نيابة_رأس_الخيمة‬⁩ #حكومة_رأس_الخيمة ‏⁧‫ #عام_زايد‬⁩ #الإمارات_السعيدة #مجلس_التعاون_الخليجي #كأس_دبي_العالمي #اماراتي_وافتخر

‬‏‪🔥 🔥 مالتي ماكا الامريكي 🔥 🔥للسعادة الزوجية 🔥
خالي من اي كيماوية وامن وطبيعي 100% 🍑 فوائد مالتي ماكا (للرجال) .....
. 👌سوف تحصل على نتائج وفوائد مدهشة عندما تأخذ حبوب مالتي ماكا بشكل منتظم .. وهذه الحبوب تحدث الاتي : 💪 👝تحدث انتصابا اقوى وأشد صلابة جدا جدا 👝تؤخر القذف لفترات مطولة مرضية للطرفين 👝تعالج مشاكل الاختلال الوظيفي المرتبطة بالانتصاب 👝تعزز القدرة الجنسية 👝تزيد كمية السائل المنوي وتحسن نوعيته 👝تحسن حركة و نوعية الحيوانات المنوية 👝تزيد الرغبة والشهوة الجنسية مما يجعلك قادر علي التكرار 👝تساعد على القذف بقوة اكبر و لمسافة اطول 👝ينهي القلق المرتبط بالاداء الجنسي 👝 تحسن صحة البروستاتا والخصيتين ويعالجهما من أي مشاكل 👝 لايوجد لها اي اثار جانبية سلبية.. للطلب تواصل خاص #رأس_الخيمة #رأس #رأس_تنورة #رأس_الخيمه #رأس_تنوره #رأس_رمان #رأسالخيمة #رأس_الرمان #رأس_السنة #رأس_الرمان_النعيم_حالة_النعيم_ديار_مسقط #رأس_السنه #الرأس #الشارقةرأس #رأس_الخدمة #رأس_السنه_الجديده #رأسالعين #رأس_السنة_الهجرية #رأسي #رأس_الخير #رأس_الحد #رأس_البر #رأس_الخيمة_الساعدي_الحمرانية_الخريجة_المقورة_الدقداقة_سهيلة_الخران_أم_عرج_الذيد_دبي_العين_ابوظبي_شعم_خوخوير_السلع_ديرة_دباالفجيرة_دباالحصن #رأس_السنة_الميلادية‏⁧‫ #نيابة_رأس_الخيمة‬⁩ #حكومة_رأس_الخيمة
‏⁧‫ #عام_زايد‬⁩
 #الإمارات_السعيدة
 #مجلس_التعاون_الخليجي 
 #كأس_دبي_العالمي #اماراتي_وافتخر

2019-05-24 23:59   19 1

 

‬‏‪🔥 🔥 مالتي ماكا الامريكي 🔥 🔥للسعادة الزوجية 🔥 خالي من اي كيماوية وامن وطبيعي 100% 🍑 فوائد مالتي ماكا (للرجال) ..... . 👌سوف تحصل على نتائج وفوائد مدهشة عندما تأخذ حبوب مالتي ماكا بشكل منتظم .. وهذه الحبوب تحدث الاتي : 💪 👝تحدث انتصابا اقوى وأشد صلابة جدا جدا 👝تؤخر القذف لفترات مطولة مرضية للطرفين 👝تعالج مشاكل الاختلال الوظيفي المرتبطة بالانتصاب 👝تعزز القدرة الجنسية 👝تزيد كمية السائل المنوي وتحسن نوعيته 👝تحسن حركة و نوعية الحيوانات المنوية 👝تزيد الرغبة والشهوة الجنسية مما يجعلك قادر علي التكرار 👝تساعد على القذف بقوة اكبر و لمسافة اطول 👝ينهي القلق المرتبط بالاداء الجنسي 👝 تحسن صحة البروستاتا والخصيتين ويعالجهما من أي مشاكل 👝 لايوجد لها اي اثار جانبية سلبية.. للطلب تواصل خاص #رأس_الخيمة #رأس #رأس_تنورة #رأس_الخيمه #رأس_تنوره #رأس_رمان #رأسالخيمة #رأس_الرمان #رأس_السنة #رأس_الرمان_النعيم_حالة_النعيم_ديار_مسقط #رأس_السنه #الرأس #الشارقةرأس #رأس_الخدمة #رأس_السنه_الجديده #رأسالعين #رأس_السنة_الهجرية #رأسي #رأس_الخير #رأس_الحد #رأس_البر #رأس_الخيمة_الساعدي_الحمرانية_الخريجة_المقورة_الدقداقة_سهيلة_الخران_أم_عرج_الذيد_دبي_العين_ابوظبي_شعم_خوخوير_السلع_ديرة_دباالفجيرة_دباالحصن #رأس_السنة_الميلادية‏⁧‫ #نيابة_رأس_الخيمة‬⁩ #حكومة_رأس_الخيمة ‏⁧‫ #عام_زايد‬⁩ #الإمارات_السعيدة #مجلس_التعاون_الخليجي #كأس_دبي_العالمي #اماراتي_وافتخر

الرسالة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك:
.
" تهادوا تحابوا" كلٍّ منّا الآن بدأ يفهم معنى الحديث الشريف جملةً ومضموناً. والذي يدل على أهمية الهدايا بين الناس في تعزيز الروابط الاجتماعية وعلامة من علامات التقدير والإطراء والمحبّة بغض النظر عن قيمتها ومكنونها.
.
.
حسناً، ماذا لو قدّمتَ الهدية ولم تُقبَل من الطرف الآخر؟! وأنا هنا لا أتحدّث عن الهدايا بغرض المصلحة أو لهدف غير أخلاقي. إنّما أتكلم عن قاعدة وليس استثناء.
.
.
رفض الهدية هو دلالة غير حضارية وانتقاص لشأن الطرف الآخر "الذي قدّم الهدية" وعدم معرفة باصول الإتيكيت وحسن التعامل والتواصل. عندما يرفض أحدنا الهدية، كأنك تقول للشخص الآخر " لا تعجبني هديتك، أو هي أقل من مستواي الاجتماعي، أو أنا أرفض أي رسالة تقدير أو محبة منك وبالتالي أغلقت باب من التواصل الإيجابي بيني وبينه، وكسرت خاطر الشخص وزرعت بذرة البغضاء في قلبه.
.
.
ديننا يحث على الحب بين الناس وكل الوسائل والطرق التي تعززه وتنميّه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قَبِل الهدية بل وصّى عليها. فكيف بعد هذا نتّخذ مسلكاً آخر ونثير الكراهية بتعالينا وتقليل شأن من أراد إسعادنا وبذل الجهد والمال ليصل إلى هدفه النبيل!؟ .
.
للهديّة معنى كبير وهي رمز للكرم والحب والتقدير والذوق، ولا تتحدّد بزمان أو مكان أو قيمة معينة. وقد تكون شئ مادّي أو معنوي. فشكراً لكل من أهدانا وسعى لزرع ابتسامة على محيّانا. ..
——————————————————-
.
 #وقفات_منى_مع_الذات 
 #التليباثي 
 #عندما_يتخاطر_العقل_والقلب ———————————————————
.
 #منى_كاظم #mona_kazim #بالحب_نصنع_المعجزات #مليونية_العطاء
‏ #1millionactsofgiving #حاور_مع_منى #mona_talk #الإمارات_السعيدة #happyuae #uaehappiness 
 #تحدي_إماراتية #emirati_challenge #عام_زايد ‏ #yearofzayed #مثلث_الحياة #the_triangle_of_life
 #حكاياتي_مع_ماما_منى # خواطر_منى_كاظم #القيادة #القيادة_بالحب #leadership #with_love_we_create_miracles #mydubai
 #عام_التسامح #عام_التسامح_2019 #التليباثي #عندما_يتخاطر_العقل_والقلب

2019-05-24 23:14   1388 206

 

الرسالة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك: . " تهادوا تحابوا" كلٍّ منّا الآن بدأ يفهم معنى الحديث الشريف جملةً ومضموناً. والذي يدل على أهمية الهدايا بين الناس في تعزيز الروابط الاجتماعية وعلامة من علامات التقدير والإطراء والمحبّة بغض النظر عن قيمتها ومكنونها. . . حسناً، ماذا لو قدّمتَ الهدية ولم تُقبَل من الطرف الآخر؟! وأنا هنا لا أتحدّث عن الهدايا بغرض المصلحة أو لهدف غير أخلاقي. إنّما أتكلم عن قاعدة وليس استثناء. . . رفض الهدية هو دلالة غير حضارية وانتقاص لشأن الطرف الآخر "الذي قدّم الهدية" وعدم معرفة باصول الإتيكيت وحسن التعامل والتواصل. عندما يرفض أحدنا الهدية، كأنك تقول للشخص الآخر " لا تعجبني هديتك، أو هي أقل من مستواي الاجتماعي، أو أنا أرفض أي رسالة تقدير أو محبة منك وبالتالي أغلقت باب من التواصل الإيجابي بيني وبينه، وكسرت خاطر الشخص وزرعت بذرة البغضاء في قلبه. . . ديننا يحث على الحب بين الناس وكل الوسائل والطرق التي تعززه وتنميّه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قَبِل الهدية بل وصّى عليها. فكيف بعد هذا نتّخذ مسلكاً آخر ونثير الكراهية بتعالينا وتقليل شأن من أراد إسعادنا وبذل الجهد والمال ليصل إلى هدفه النبيل!؟ . . للهديّة معنى كبير وهي رمز للكرم والحب والتقدير والذوق، ولا تتحدّد بزمان أو مكان أو قيمة معينة. وقد تكون شئ مادّي أو معنوي. فشكراً لكل من أهدانا وسعى لزرع ابتسامة على محيّانا. .. ——————————————————- . #وقفات_منى_مع_الذات #التليباثي #عندما_يتخاطر_العقل_والقلب ——————————————————— . #منى_كاظم #mona_kazim #بالحب_نصنع_المعجزات #مليونية_العطاء ‏ #1millionactsofgiving #حاور_مع_منى #mona_talk #الإمارات_السعيدة #happyuae #uaehappiness #تحدي_إماراتية #emirati_challenge #عام_زايد ‏ #yearofzayed #مثلث_الحياة #the_triangle_of_life #حكاياتي_مع_ماما_منى # خواطر_منى_كاظم #القيادة #القيادة_بالحب #leadership #with_love_we_create_miracles #mydubai #عام_التسامح #عام_التسامح_2019 #التليباثي #عندما_يتخاطر_العقل_والقلب

مقاسات
Size 36 to 42
ماستر
.

 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 22:14   6 0

 
 #منى_كاظم #mona_kazim #بالحب_نصنع_المعجزات #مليونية_العطاء
‏ #1millionactsofgiving #حاور_مع_منى #mona_talk #الإمارات_السعيدة #happyuae #uaehappiness 
 #تحدي_إماراتية #emirati_challenge #عام_زايد ‏ #yearofzayed #مثلث_الحياة #the_triangle_of_life
 #حكاياتي_مع_ماما_منى # خواطر_منى_كاظم #القيادة #القيادة_بالحب #leadership #with_love_we_create_miracles #mydubai
 #عام_التسامح #عام_التسامح_2019 #التليباثي #عندما_يتخاطر_العقل_والقلب

2019-05-24 21:06   15 0

 
COPY ONE
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 20:47   4 0

 
COPY ONE
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 20:44   7 4

 
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 20:34   5 0

 
MASTER
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 19:23   3 2

 
MASTER
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 19:22   2 2

 
MASTER
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 19:21   1 0

 
MASTER
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 19:20   1 0

 
MASTER
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 19:19   4 0

 
MASTER
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-24 19:17   1 0

 
💖💖💖💖💖
 #التواصل_دايركت 
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪

2019-05-24 19:17   10 0

 
*برنامج أخصائي السعادة والتفكير الإيجابي*💛 البرنامج المتميز نحو صناعة السعادة وتبنيها كأسلوب حياة 🎯*يهدف البرنامج إلى* 💡اعداد قيادات تتمتع بالمعرفة والمهارات العلمية والعملية 💡 تمكنهم من تنفيذ مبادرات وانشطة تصنع البيئة السعيدة والايجابية 🔅 *أهم محاور البرنامج*

1-	مفاهيم عن السعادة والتفكير الإيجابي.
2-	هوية أخصائي السعادة والتفكير الإيجابي.
3-	الدوافع والاحتياجات الأساسية للسعادة لدى البشر والمنظمات.
4-	السعادة في بيئة العمل.
5-	احصائيات ودراسات عالمية في مجال السعادة في العمل.
6-	افضل الممارسات العالمية لإسعاد الموظفين.
7-	ورشة عمل يومية لإعداد مبادرات وأفكار في السعادة المؤسسية 👌 🔅 *مميزات البرنامج*
•	شهادة حضور من مركز HDTC للتدريب في دبي.
•	شهادة حضور معتمدة عالمياً.
•	بطاقة عضوية أخصائي السعادة والتفكير الإيجابي .
•	درع أخصائي السعادة والتفكير الإيجابي في القرن الحادي والعشرين.
•	الإنضمام إلى فريق أخصائيي السعادة والتفكير الإيجابي في الوطن العربي.
🇦🇪 *يقام البرنامج في دبي*
•	فندق ذا إتش – شارع الشيخ زايد •	خمسة أيام من تاريخ 14 حتى 18 يوليو 2019
•	من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً *اغتنموا خصم التسجيل المبكر قبل 1 يوليو 2019 وخصم المجموعات*
☎ *للتسجيل والاستفسار* 
الاتصال على الرقم : 
00971543866116
.
.
.
 #دورات_تدريبية #دورات #السعودية #الإمارات #دبي #السعادة #أبوظبي_الامارات #دورات_تطويرية #السعادة_الحقيقية #أخصائي_السعادة #الايجابية #تطوير_ذات #دورات_الامارات #دورات_السعودية #دورات_ابوظبي #دورات_دبي #الإمارات_السعيدة #عام_التسامح #الكوتشنج #الكوتشينج #الكوتشنج_الإحترافي #الكوتشنج_لايف

2019-05-24 15:43   39 1

 

*برنامج أخصائي السعادة والتفكير الإيجابي*💛 البرنامج المتميز نحو صناعة السعادة وتبنيها كأسلوب حياة 🎯*يهدف البرنامج إلى* 💡اعداد قيادات تتمتع بالمعرفة والمهارات العلمية والعملية 💡 تمكنهم من تنفيذ مبادرات وانشطة تصنع البيئة السعيدة والايجابية 🔅 *أهم محاور البرنامج* 1- مفاهيم عن السعادة والتفكير الإيجابي. 2- هوية أخصائي السعادة والتفكير الإيجابي. 3- الدوافع والاحتياجات الأساسية للسعادة لدى البشر والمنظمات. 4- السعادة في بيئة العمل. 5- احصائيات ودراسات عالمية في مجال السعادة في العمل. 6- افضل الممارسات العالمية لإسعاد الموظفين. 7- ورشة عمل يومية لإعداد مبادرات وأفكار في السعادة المؤسسية 👌 🔅 *مميزات البرنامج* • شهادة حضور من مركز HDTC للتدريب في دبي. • شهادة حضور معتمدة عالمياً. • بطاقة عضوية أخصائي السعادة والتفكير الإيجابي . • درع أخصائي السعادة والتفكير الإيجابي في القرن الحادي والعشرين. • الإنضمام إلى فريق أخصائيي السعادة والتفكير الإيجابي في الوطن العربي. 🇦🇪 *يقام البرنامج في دبي* • فندق ذا إتش – شارع الشيخ زايد • خمسة أيام من تاريخ 14 حتى 18 يوليو 2019 • من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً *اغتنموا خصم التسجيل المبكر قبل 1 يوليو 2019 وخصم المجموعات* ☎ *للتسجيل والاستفسار* الاتصال على الرقم : 00971543866116 . . . #دورات_تدريبية #دورات #السعودية #الإمارات #دبي #السعادة #أبوظبي_الامارات #دورات_تطويرية #السعادة_الحقيقية #أخصائي_السعادة #الايجابية #تطوير_ذات #دورات_الامارات #دورات_السعودية #دورات_ابوظبي #دورات_دبي #الإمارات_السعيدة #عام_التسامح #الكوتشنج #الكوتشينج #الكوتشنج_الإحترافي #الكوتشنج_لايف

‬‏‪🔥 🔥 مالتي ماكا الامريكي 🔥 🔥للسعادة الزوجية 🔥
خالي من اي كيماوية وامن وطبيعي 100% 🍑 فوائد مالتي ماكا (للرجال) .....
. 👌سوف تحصل على نتائج وفوائد مدهشة عندما تأخذ حبوب مالتي ماكا بشكل منتظم .. وهذه الحبوب تحدث الاتي : 💪 👝تحدث انتصابا اقوى وأشد صلابة جدا جدا 👝تؤخر القذف لفترات مطولة مرضية للطرفين 👝تعالج مشاكل الاختلال الوظيفي المرتبطة بالانتصاب 👝تعزز القدرة الجنسية 👝تزيد كمية السائل المنوي وتحسن نوعيته 👝تحسن حركة و نوعية الحيوانات المنوية 👝تزيد الرغبة والشهوة الجنسية مما يجعلك قادر علي التكرار 👝تساعد على القذف بقوة اكبر و لمسافة اطول 👝ينهي القلق المرتبط بالاداء الجنسي 👝 تحسن صحة البروستاتا والخصيتين ويعالجهما من أي مشاكل 👝 لايوجد لها اي اثار جانبية سلبية.. للطلب تواصل خاص #رأس_الخيمة #رأس #رأس_تنورة #رأس_الخيمه #رأس_تنوره #رأس_رمان #رأسالخيمة #رأس_الرمان #رأس_السنة #رأس_الرمان_النعيم_حالة_النعيم_ديار_مسقط #رأس_السنه #الرأس #الشارقةرأس #رأس_الخدمة #رأس_السنه_الجديده #رأسالعين #رأس_السنة_الهجرية #رأسي #رأس_الخير #رأس_الحد #رأس_البر #رأس_الخيمة_الساعدي_الحمرانية_الخريجة_المقورة_الدقداقة_سهيلة_الخران_أم_عرج_الذيد_دبي_العين_ابوظبي_شعم_خوخوير_السلع_ديرة_دباالفجيرة_دباالحصن #رأس_السنة_الميلادية‏⁧‫ #نيابة_رأس_الخيمة‬⁩ #حكومة_رأس_الخيمة
‏⁧‫ #عام_زايد‬⁩
 #الإمارات_السعيدة
 #مجلس_التعاون_الخليجي 
 #كأس_دبي_العالمي #اماراتي_وافتخر

2019-05-24 13:36   4 0

 

‬‏‪🔥 🔥 مالتي ماكا الامريكي 🔥 🔥للسعادة الزوجية 🔥 خالي من اي كيماوية وامن وطبيعي 100% 🍑 فوائد مالتي ماكا (للرجال) ..... . 👌سوف تحصل على نتائج وفوائد مدهشة عندما تأخذ حبوب مالتي ماكا بشكل منتظم .. وهذه الحبوب تحدث الاتي : 💪 👝تحدث انتصابا اقوى وأشد صلابة جدا جدا 👝تؤخر القذف لفترات مطولة مرضية للطرفين 👝تعالج مشاكل الاختلال الوظيفي المرتبطة بالانتصاب 👝تعزز القدرة الجنسية 👝تزيد كمية السائل المنوي وتحسن نوعيته 👝تحسن حركة و نوعية الحيوانات المنوية 👝تزيد الرغبة والشهوة الجنسية مما يجعلك قادر علي التكرار 👝تساعد على القذف بقوة اكبر و لمسافة اطول 👝ينهي القلق المرتبط بالاداء الجنسي 👝 تحسن صحة البروستاتا والخصيتين ويعالجهما من أي مشاكل 👝 لايوجد لها اي اثار جانبية سلبية.. للطلب تواصل خاص #رأس_الخيمة #رأس #رأس_تنورة #رأس_الخيمه #رأس_تنوره #رأس_رمان #رأسالخيمة #رأس_الرمان #رأس_السنة #رأس_الرمان_النعيم_حالة_النعيم_ديار_مسقط #رأس_السنه #الرأس #الشارقةرأس #رأس_الخدمة #رأس_السنه_الجديده #رأسالعين #رأس_السنة_الهجرية #رأسي #رأس_الخير #رأس_الحد #رأس_البر #رأس_الخيمة_الساعدي_الحمرانية_الخريجة_المقورة_الدقداقة_سهيلة_الخران_أم_عرج_الذيد_دبي_العين_ابوظبي_شعم_خوخوير_السلع_ديرة_دباالفجيرة_دباالحصن #رأس_السنة_الميلادية‏⁧‫ #نيابة_رأس_الخيمة‬⁩ #حكومة_رأس_الخيمة ‏⁧‫ #عام_زايد‬⁩ #الإمارات_السعيدة #مجلس_التعاون_الخليجي #كأس_دبي_العالمي #اماراتي_وافتخر

💞💞💞💞 طقم بنوتات للعيد 
ناعم ناعم 
بلوزه من القطن مع حزام لف حوالي الخصر 
تنوره بالوان ورد بينك لطيف وطبقه من تول ناعم طويله 
مع ربطة شعر 
١٥٠ درهم

٥.٦

٩.١٠

 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-22 11:59   5 0

 
٣.٤

٢.٣

طقم بنوتات يجنن 👸👸👸
بلوزه تنورة ربطة شعر وشنطه 
السعر ١٤٠ درهم
 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-22 11:56   3 0

 
٣.٤

٤.٥

٥.٦

٧.٨

٩.١٠ 💃💃💃💃💃 فستان بناتي ناعم 
من القطن 
مع شنطه 
وربطه ممكن لليد او رجل 
١٠٠ درهم

 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-22 11:54   3 0

 
L

ترنج قطعتين خامه سمر ملتن قطن ليكرا 💫
خمس الوان ولا اروع 💚💛🧡❤️🖤💜💙
تلبيس لغاية 65k90
وبسعر ١٠٠ درهم

 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-22 11:39   2 0

 
عبايه مع بنطلون"ليكن قطن 💯ب💯
اربع مقاسات تلبس من 65ك95k
 L
xl
xxl
xxxl
وبسعر ٩٠ درهم 🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇦🇪 #الإمارات #الإمارات_العربية_المتحدة #الإمارات_عمان #الإمارات_اليوم #الإماراتالعربيةالمتحدة #الإمارات_السعيدة #الإمارات_تقرأ #الإمارات_تبتكر #الإمارات_تجمعنا #الإمارات_بكم_تفخر #الإماراتي #الإمارات_أبوظبي_دبي_الشارقة_عجمان_رأس_الخيمة_الفجيرة_جواتي_شوز_جاكت_نظارات_بوك_ #الإماراتية #الإمارات_للجميع_الشميلي #الإمارات_للإعلانات_المميزة_ #الإمارات_تسوق #الإمارات_العربية #الإمارات_العربيه_المتحده #الإمارات_العربية_المتحده #الإمارات_نيوز #الإمارات_سند_سقطرى #الإمارات_العربية_المتحدةجميع #الإمارات🇦🇪 #الإمارات_العز #الإمارات_مول #الإمارات_وطن_الإنجازات #الإمارات_السعودية

2019-05-22 11:34   3 0

 
Next Page →
Next Page →