baharehrahnamaoriginal

Get ranking button

Bahareh Rahnama @baharehrahnamaoriginal
Ranking:
# 20
Country:
    Iran

Wrong country?

Change country

اغلب ما ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .

ﻣﺎ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ.

ﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻭ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ . "ﻫﻨﺮﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﯿﭽﺮ" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ آﯾﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ بدان... عکس :علیرضا احمدی

 #عشق #زندگی #زمان-حال #بودن_در_زمان_حال #زن_باران #شکرانه #لحظات #عمر #قدر_دانی #شادی #سرور #بهاره_رهنما #لایف_استایل
متن ارسالی از فالور های خوب و اندیشمند تبریزی من...
یاشاسین آذربایجان😍

2019-08-17 12:28

33608 0

 

اغلب ما ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﻣﺎ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺧﻮﺵ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ. ﻣﺎ ﻭﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﭘﻮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻭ ﺗﻌﻄﯿﻼﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ . "ﻫﻨﺮﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﯿﭽﺮ" ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ آﯾﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻭ ﺑﺨﻨﺪﯼ ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯﺕ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ بدان... عکس :علیرضا احمدی #عشق #زندگی #زمان-حال #بودن_در_زمان_حال #زن_باران #شکرانه #لحظات #عمر #قدر_دانی #شادی #سرور #بهاره_رهنما #لایف_استایل متن ارسالی از فالور های خوب و اندیشمند تبریزی من... یاشاسین آذربایجان😍

بساط زرنگی هایتان را اطراف آدم های ساده و مهربان پهن نکنید،انصاف نیست...!
کاش آدم هایی که انتخاب کرده اند خوب باشند را پشیمان نکنید...!
دنیایمان به اندازه کافی آدم زرنگ دارد!
دست از سر این نسل رو به انقراض بردارید!
باور کنید؛
حتی کوچکترین ضربه به اینجور آدم ها... تاوان دارد!
یادم می‌آید مادرم همیشه میگفت؛
"خدا بدجور پشت آدم های ساده ایستاده"
حواستون باشد؛
مبادا خدا را عصبانی کنید...
.
نرگس صرافیان

پی نوشت:خدا خوب جوری پشت ما ایستاده....

2019-08-16 08:35

59344 0

 

بساط زرنگی هایتان را اطراف آدم های ساده و مهربان پهن نکنید،انصاف نیست...! کاش آدم هایی که انتخاب کرده اند خوب باشند را پشیمان نکنید...! دنیایمان به اندازه کافی آدم زرنگ دارد! دست از سر این نسل رو به انقراض بردارید! باور کنید؛ حتی کوچکترین ضربه به اینجور آدم ها... تاوان دارد! یادم می‌آید مادرم همیشه میگفت؛ "خدا بدجور پشت آدم های ساده ایستاده" حواستون باشد؛ مبادا خدا را عصبانی کنید... . نرگس صرافیان پی نوشت:خدا خوب جوری پشت ما ایستاده....

“لیگ قهرمانان”از شنبه تا سه شنبه اینده اجرا ندارد.
از چهارشنبه اجراهای ما با قوت ادامه دارد و‌پنجشنبه و جمعه اینده دو اجرایی هستیم،خرید از تیوال.
با تشکر از کانال “خبر فوری”

2019-08-14 17:35

8132 0

 

“لیگ قهرمانان”از شنبه تا سه شنبه اینده اجرا ندارد. از چهارشنبه اجراهای ما با قوت ادامه دارد و‌پنجشنبه و جمعه اینده دو اجرایی هستیم،خرید از تیوال. با تشکر از کانال “خبر فوری”

.
عیدتون مبارک
لبتون خندون
دلتون شاد
عشق یک موجود زنده است ،برای رشد نیاز به مراقبت داره💝
این کلیپ هم عیدی ما به دوست دارانمون به دوست داران عشق،به دوستداران شروع دوباره...
ممنونیم از تشریفات خوب و رویایی شوکا
@tashrifat.shooka
که مارو با برگزاری این مراسم کلی سورپرایز کردند و برامون خاطره دو ساله شدن پیوندمون رو زیباتر کردند و سپاس ویژه از فیلمبردار و عکاس پر عشقم “فاطمه رحمانی” 
@fatemehrahmaniphotography

و نیز از همراهی:
@sormehvasmeh_vip @masi.makeupartistt
.
@mezon_fozieh
.
@veganshop.ir

پی نوشت: ممنونم از همسر جانم
@a121_a110110.amir_abbasi
 بخاطر یکی از بهترین هدیای زندگیم که انتخاب این ترانه با صدای اقای “محمد امین اسدی”بود، میتونید نسخه ی کامل تر این ترانه و دیگر آثار این آرتیست جوان رو از صفحه شون دنبال کنید🙏🏻 @Amin_asadi.official
.
 #بهاره_رهنما #زن_باران #سالگرد_ازدواج #عید_قربان #عشق #آرامش #شروع_دوباره

2019-08-12 08:01

76727 0

 

. عیدتون مبارک لبتون خندون دلتون شاد عشق یک موجود زنده است ،برای رشد نیاز به مراقبت داره💝 این کلیپ هم عیدی ما به دوست دارانمون به دوست داران عشق،به دوستداران شروع دوباره... ممنونیم از تشریفات خوب و رویایی شوکا @tashrifat.shooka که مارو با برگزاری این مراسم کلی سورپرایز کردند و برامون خاطره دو ساله شدن پیوندمون رو زیباتر کردند و سپاس ویژه از فیلمبردار و عکاس پر عشقم “فاطمه رحمانی” @fatemehrahmaniphotography و نیز از همراهی: @sormehvasmeh_vip @masi.makeupartistt . @mezon_fozieh . @veganshop.ir پی نوشت: ممنونم از همسر جانم @a121_a110110.amir_abbasi بخاطر یکی از بهترین هدیای زندگیم که انتخاب این ترانه با صدای اقای “محمد امین اسدی”بود، میتونید نسخه ی کامل تر این ترانه و دیگر آثار این آرتیست جوان رو از صفحه شون دنبال کنید🙏🏻 @Amin_asadi.official . #بهاره_رهنما #زن_باران #سالگرد_ازدواج #عید_قربان #عشق #آرامش #شروع_دوباره

.
با هم بودن...
همراه بودن در لحظات شادی...
کنار هم بودن...
کنار هم راه را ساختن....
زندگی همین بهانه های کوچک خوشبختی ست...
ممنونم از خواهر و برادر دوست داشتنی ، دوستان عزیزم در مزون "طهمورث" و مزون "تاج" که دقایق شیرینی را برای من و همسرم فراهم کردند و این فرصت رو برای ما ایجاد کردند که بتونیم همزمان با هم از مجموعه ی زیبای لباس هاشون دیدن و انتخاب کنیم.
خانم های عزیز می تونید همراه با فرزند ، همسر و پدرتون به مزون دوستان من مراجعه و هم از مجموعه ی متفاوت "مردانه" و هم مجموعه ی "زنانه"شون دیدن کنید.
بهترین های ایران مشتری این خواهر و برادر دوست داشتنی هستند...
.
🌹پی نوشت:امروز روز "عرفه" است و دعاهای زیبا و قشنگ در حق هم گیراست ، دعاهای خوب در یک زنجیره ی زیبا به خودمان باز می گردد 🌹
.
@taj__collection
@tahmures__official
.
 #بهاره_رهنما #زن_باران #مزون #جشن #استایل #عید

2019-08-11 07:38

57682 0

 

. با هم بودن... همراه بودن در لحظات شادی... کنار هم بودن... کنار هم راه را ساختن.... زندگی همین بهانه های کوچک خوشبختی ست... ممنونم از خواهر و برادر دوست داشتنی ، دوستان عزیزم در مزون "طهمورث" و مزون "تاج" که دقایق شیرینی را برای من و همسرم فراهم کردند و این فرصت رو برای ما ایجاد کردند که بتونیم همزمان با هم از مجموعه ی زیبای لباس هاشون دیدن و انتخاب کنیم. خانم های عزیز می تونید همراه با فرزند ، همسر و پدرتون به مزون دوستان من مراجعه و هم از مجموعه ی متفاوت "مردانه" و هم مجموعه ی "زنانه"شون دیدن کنید. بهترین های ایران مشتری این خواهر و برادر دوست داشتنی هستند... . 🌹پی نوشت:امروز روز "عرفه" است و دعاهای زیبا و قشنگ در حق هم گیراست ، دعاهای خوب در یک زنجیره ی زیبا به خودمان باز می گردد 🌹 . @taj__collection @tahmures__official . #بهاره_رهنما #زن_باران #مزون #جشن #استایل #عید

.
همیشه تئاترهایی که بازی کردم برای من درسی داشته و یقین دارم نقش ها بی دلیل به سراغم نمی آیند و از کائنات حامل پیامی برای من هستند.این روزها که با خشونت جاری برعلیه چهره ها خصوصا در فضای مجازی و هم چنین در سطح شهر مواجه هستیم ، دلم برای روزهایی تنگ می شود که مردم آرتیست هایشان را دوست داشتند.روزهایی که مردم خوشحال می شدند از دیدن لبخند آدم هایی که لحظات شادی و غم را بر پرده ی نقره ای و یا در صحنه ی نمایش با آن ها شریک شده بودند.دلم برای روزهایی تنگ می شود که مردم با لبخند از همکارانم و نه فقط من، از بزرگان این حرفه استقبال می کردند.
خیلی هم این ماجرا مربوط به افراد شناخته شده نیست ، متاسفانه شرایط اقتصادی بد حاکم بر جامعه همه ی ما را نسبت به هم بدبین و مشکوک کرده است و همه ی ما آستانه ی صبرمان کم شده. لحظه ی لبریز شدنمان خیلی سریع اتفاق می افتد و صبر ، طاقت و تحمل مان نسبت به هم کوچک شده...
در نمایش "لیگ قهرمانان" از لحظات اولی که نمایشنامه را خواندم دلواپس لحظاتی بودم که باید سَر ِ بریده ی فرزندم را به دست میگرفتم و صحنه هایی که مربوط به تکه تکه کردن بدن فرزندی بودم که در نمایش داشتم. بعد از اینکه "ریحانه پارسا" به این نمایش دعوت شد و احساس مادرانه ای بین من و او شکل گرفت بیشتر هراس داشتم از لحظات بازی با سَرِ بریده ، در دست گرفتن و تکه تکه کردن بدن او در نمایش با اَره...
اما این شب ها در پشت صحنه میبینم که برای همه ی ما عادی شده است ، حتی برای من که دل نازکم ، گرفتن آن سر در دستانم کار ساده ای شده است. سر را در دست میگیرم و با آن شوخی میکنیم و نمایش به سادگی به پایان می رسد...
نگران شدم...
نگران اینکه خشونت مُسری است...
حواسمان باشد..
حواسمان به خودمان بیشتر از بقیه باشد ، ما خیلی زود به خشونت و دریدن عادت میکنیم.
این ماهیت دنیای امروز ماست...
مراقبت دل هایمان باشیم که صیقل بخورد و صاف بماند. 
که خشونت جاری اطراف ، ما را تبدیل به همان خشونتگران نکند.
"دکتر شیری" عزیز در یکی از مباحث درسی ا ش صحبت بسیار زیبای دارد و آن این است که:(ما اغلب ظلم هایی که به خودمان شده است را روزگاری بر دیگری اعمال میکنیم و خودمان تبدیل به همان ظالمانی می شویم که از آن ها آسیب خوردیم.)
مراقب باشیم...
به خودم میگویم...
خودم مراقب باشم... همگی همه مراقب باشیم... تا در این خشونت جاری داستان نمایشنامه "کرگدن" برای ما اتفاق نیفتد و همگی تبدیل به کرگدن هایی صعب القلب نشویم...
.
 #بهاره_رهنما #زن_باران #دکتر_شیری #نمایش #لیگ_قهرمانان_مرحله_گروهی #ریحانه_پارسا #خشونت #جامعه

2019-08-09 17:29

18278 0

 

. همیشه تئاترهایی که بازی کردم برای من درسی داشته و یقین دارم نقش ها بی دلیل به سراغم نمی آیند و از کائنات حامل پیامی برای من هستند.این روزها که با خشونت جاری برعلیه چهره ها خصوصا در فضای مجازی و هم چنین در سطح شهر مواجه هستیم ، دلم برای روزهایی تنگ می شود که مردم آرتیست هایشان را دوست داشتند.روزهایی که مردم خوشحال می شدند از دیدن لبخند آدم هایی که لحظات شادی و غم را بر پرده ی نقره ای و یا در صحنه ی نمایش با آن ها شریک شده بودند.دلم برای روزهایی تنگ می شود که مردم با لبخند از همکارانم و نه فقط من، از بزرگان این حرفه استقبال می کردند. خیلی هم این ماجرا مربوط به افراد شناخته شده نیست ، متاسفانه شرایط اقتصادی بد حاکم بر جامعه همه ی ما را نسبت به هم بدبین و مشکوک کرده است و همه ی ما آستانه ی صبرمان کم شده. لحظه ی لبریز شدنمان خیلی سریع اتفاق می افتد و صبر ، طاقت و تحمل مان نسبت به هم کوچک شده... در نمایش "لیگ قهرمانان" از لحظات اولی که نمایشنامه را خواندم دلواپس لحظاتی بودم که باید سَر ِ بریده ی فرزندم را به دست میگرفتم و صحنه هایی که مربوط به تکه تکه کردن بدن فرزندی بودم که در نمایش داشتم. بعد از اینکه "ریحانه پارسا" به این نمایش دعوت شد و احساس مادرانه ای بین من و او شکل گرفت بیشتر هراس داشتم از لحظات بازی با سَرِ بریده ، در دست گرفتن و تکه تکه کردن بدن او در نمایش با اَره... اما این شب ها در پشت صحنه میبینم که برای همه ی ما عادی شده است ، حتی برای من که دل نازکم ، گرفتن آن سر در دستانم کار ساده ای شده است. سر را در دست میگیرم و با آن شوخی میکنیم و نمایش به سادگی به پایان می رسد... نگران شدم... نگران اینکه خشونت مُسری است... حواسمان باشد.. حواسمان به خودمان بیشتر از بقیه باشد ، ما خیلی زود به خشونت و دریدن عادت میکنیم. این ماهیت دنیای امروز ماست... مراقبت دل هایمان باشیم که صیقل بخورد و صاف بماند. که خشونت جاری اطراف ، ما را تبدیل به همان خشونتگران نکند. "دکتر شیری" عزیز در یکی از مباحث درسی ا ش صحبت بسیار زیبای دارد و آن این است که:(ما اغلب ظلم هایی که به خودمان شده است را روزگاری بر دیگری اعمال میکنیم و خودمان تبدیل به همان ظالمانی می شویم که از آن ها آسیب خوردیم.) مراقب باشیم... به خودم میگویم... خودم مراقب باشم... همگی همه مراقب باشیم... تا در این خشونت جاری داستان نمایشنامه "کرگدن" برای ما اتفاق نیفتد و همگی تبدیل به کرگدن هایی صعب القلب نشویم... . #بهاره_رهنما #زن_باران #دکتر_شیری #نمایش #لیگ_قهرمانان_مرحله_گروهی #ریحانه_پارسا #خشونت #جامعه

.
جان جهانم خوش آمدی به دنیا
که آمدنت جهانم را جهانی دیگر کرد!
امروز مهمترین روز زندگی من است ،مهمترین اتفاق این جهانم و شاید آن جهانم تولد توست،باید هر نیمه تابستان تا زنده ام دست های مهربانت را ببوسم و تشکر کنم از بودنت،از معنای متفاوتی که به جهانم دادی،از جانی که به جهانم دادی...
آرزو میکنم از ته قلب طعمی که به روزگارم دادی را روزگار بخودت بچشاند،شاد باشی و تندرست الهام بخش همه شعر هایم... مردادي من
شعله هاي داغ چشم هايت گواهند
كه تو زاده داغ ترين فصل خدايي
گرمي خوني كه در رگهايم هست
گواه اين است
به نيمه داغ ترين
روز
داغ ترين
فصل
يكي از داغ ترين سال هاي خدا
داغ ترین عشق 
همه عمرم را تجربه کردم
مادر شدم و عاشق بر
عشق تو
دخترم...
تابستان ٧٧
.
پی نوشت یک: ۹صبح مرداد ۷۷ در بیمارستان دی توسط دکتر ملک منصو ر اقصی خداوند بما فرشته ای عطا کرد بنام پریا😇

پی نوشت دو:
"fever" 
این ترانه ی تو با تمام گرمای معنا و شعر زیبایی که سروده ی خودته،عجیب منو یاد خودت می ندازه 
@pariaghasemkhani
.

 #بهاره_رهنما #زن_باران #مادر #عشق #دختر #پریا_قاسم_خانی #تولد #مرداد

2019-08-06 06:58

54794 0

 

. جان جهانم خوش آمدی به دنیا که آمدنت جهانم را جهانی دیگر کرد! امروز مهمترین روز زندگی من است ،مهمترین اتفاق این جهانم و شاید آن جهانم تولد توست،باید هر نیمه تابستان تا زنده ام دست های مهربانت را ببوسم و تشکر کنم از بودنت،از معنای متفاوتی که به جهانم دادی،از جانی که به جهانم دادی... آرزو میکنم از ته قلب طعمی که به روزگارم دادی را روزگار بخودت بچشاند،شاد باشی و تندرست الهام بخش همه شعر هایم... مردادي من شعله هاي داغ چشم هايت گواهند كه تو زاده داغ ترين فصل خدايي گرمي خوني كه در رگهايم هست گواه اين است به نيمه داغ ترين روز داغ ترين فصل يكي از داغ ترين سال هاي خدا داغ ترین عشق همه عمرم را تجربه کردم مادر شدم و عاشق بر عشق تو دخترم... تابستان ٧٧ . پی نوشت یک: ۹صبح مرداد ۷۷ در بیمارستان دی توسط دکتر ملک منصو ر اقصی خداوند بما فرشته ای عطا کرد بنام پریا😇 پی نوشت دو: "fever" این ترانه ی تو با تمام گرمای معنا و شعر زیبایی که سروده ی خودته،عجیب منو یاد خودت می ندازه @pariaghasemkhani . #بهاره_رهنما #زن_باران #مادر #عشق #دختر #پریا_قاسم_خانی #تولد #مرداد

.
لطفا ورق بزنید
.
رونمایی از نخستین‌ عکس های نمایش "لیگ قهرمانان"
.
عکس ها از "کوروش جوان" - "ریحانه فرج اللهی"
.
پیش فروش روزهای پایانی هفته در سایت tiwall.com
.
 #بهاره_رهنما #زن_باران #تیاتر #لیگ_قهرمانان_مرحله_گروهی #تیوال #نمایش

2019-08-05 14:43

15941 0

 

. لطفا ورق بزنید . رونمایی از نخستین‌ عکس های نمایش "لیگ قهرمانان" . عکس ها از "کوروش جوان" - "ریحانه فرج اللهی" . پیش فروش روزهای پایانی هفته در سایت tiwall.com . #بهاره_رهنما #زن_باران #تیاتر #لیگ_قهرمانان_مرحله_گروهی #تیوال #نمایش

.
اواخر زمستان پارسال که برای بازی در سریالی به مدت یک ماه در شهر آمل ساکن بودم،یکی از اتفاق های خوب آشنایی با زوج دوست داشتنی ای بود که گالری طلای “سال” رو دارند،عزیزانی که بسیار نازنین، با سلیقه و مهربان بودند و مهمان نوازیشان همیشه در خاطرم می ماند و من بعد از اینکه به تهران برگشتم هنوز هم‌ مشتری گالری طلای‌”سال” هستم و پیشنهاد میکنم‌ اگر در‌ آمل یا شهرهای اطراف هستید، حتماً به گالری طلای “سال” یا به صفحه و سایت گالری "سال" سر بزنید.
.
 #بهاره_رهنما #زن_باران #گالری_طلا_سال #انتخاب_خوب #یادگاری #هدیه

2019-08-04 14:28

15087 0

 

. اواخر زمستان پارسال که برای بازی در سریالی به مدت یک ماه در شهر آمل ساکن بودم،یکی از اتفاق های خوب آشنایی با زوج دوست داشتنی ای بود که گالری طلای “سال” رو دارند،عزیزانی که بسیار نازنین، با سلیقه و مهربان بودند و مهمان نوازیشان همیشه در خاطرم می ماند و من بعد از اینکه به تهران برگشتم هنوز هم‌ مشتری گالری طلای‌”سال” هستم و پیشنهاد میکنم‌ اگر در‌ آمل یا شهرهای اطراف هستید، حتماً به گالری طلای “سال” یا به صفحه و سایت گالری "سال" سر بزنید. . #بهاره_رهنما #زن_باران #گالری_طلا_سال #انتخاب_خوب #یادگاری #هدیه

.
"ایکس لارج" از مرز چهار میلیارد گذشت...
تبریک به همه ی همکاران و با آرزوی لبخند همیشگی بر لب مردمان خوب کشورم
.
@farahbakhsh_hosein
 #فروش #سینما #کمدی #فیلم_سینمایی #رکورد #اکران
 #بهاره_رهنما #زن_باران

2019-08-02 14:34

16280 0

 

. "ایکس لارج" از مرز چهار میلیارد گذشت... تبریک به همه ی همکاران و با آرزوی لبخند همیشگی بر لب مردمان خوب کشورم . @farahbakhsh_hosein #فروش #سینما #کمدی #فیلم_سینمایی #رکورد #اکران #بهاره_رهنما #زن_باران

. .
رونمایی از پوستر نمایش "لیگ قهرمانان"
به طراحی کارنگ طیاری
•
🔺در فاصله ۳ روز تا آغاز اجرا، پیش فروش بلیت های هفته دوم اجرا در سایت تیوال ادامه دارد •
 #نمایش_لیگ_قهرمانان_مرحله_گروهی
•
کارگردان : #سعید_دشتی #داریوش_علیزاده
•
بازیگران‌: #بهاره_رهنما #علی_اوجی #سعید_زارعی #ریحانه_پارسا
•
تهیه کننده: حمید ملکی، مسعود سقلاطون نیا
سرمایه گذار: امیرحسین انصاری
مجری طرح‌ و مدیر تولید: #رها_جهانشاهی
•
طراح پوستر: کارنگ طیاری
@studiotyyr
•
خرید بلیت #نمایش با تخفیف گروهی در سایت tiwall.com •
@baharehrahnamaoriginal
@alioji
@reyhaneparsaa
@_saeedzarei
@saeeddashti4 
@Dariush.alizadehh
.
 #بهاره_رهنما #زن_باران #تیاتر #لیگ_قهرمانان_مرحله_گروهی

2019-07-29 17:34

8111 0

 

. . رونمایی از پوستر نمایش "لیگ قهرمانان" به طراحی کارنگ طیاری • 🔺در فاصله ۳ روز تا آغاز اجرا، پیش فروش بلیت های هفته دوم اجرا در سایت تیوال ادامه دارد • #نمایش_لیگ_قهرمانان_مرحله_گروهی • کارگردان : #سعید_دشتی #داریوش_علیزاده • بازیگران‌: #بهاره_رهنما #علی_اوجی #سعید_زارعی #ریحانه_پارسا • تهیه کننده: حمید ملکی، مسعود سقلاطون نیا سرمایه گذار: امیرحسین انصاری مجری طرح‌ و مدیر تولید: #رها_جهانشاهی • طراح پوستر: کارنگ طیاری @studiotyyr • خرید بلیت #نمایش با تخفیف گروهی در سایت tiwall.com • @baharehrahnamaoriginal @alioji @reyhaneparsaa @_saeedzarei @saeeddashti4 @Dariush.alizadehh . #بهاره_رهنما #زن_باران #تیاتر #لیگ_قهرمانان_مرحله_گروهی

.
"جان جهانم" به تو افتخار میکنم...
@pariaghasemkhani
.
با تشکر از "عمارت روبه رو"
برای حمایت از جوانان هنرمند..
@rooberoomansion .
 #پریا_قاسمخانی #هنرمند #جوان_ایرانی #موسیقی #بهاره_رهنما #زن_باران

2019-07-28 15:15

10877 0

 

. "جان جهانم" به تو افتخار میکنم... @pariaghasemkhani . با تشکر از "عمارت روبه رو" برای حمایت از جوانان هنرمند.. @rooberoomansion . #پریا_قاسمخانی #هنرمند #جوان_ایرانی #موسیقی #بهاره_رهنما #زن_باران

NEXT PAGE

IRAN

Top Instagram followed

#20@baharehrahnamaoriginal
https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/c13ae0a1d0d396ceb7b520f00c9e12f4/5DF4250C/t51.2885-19/s150x150/64375604_609047036170701_6987171664647684096_n.jpg?_nc_ht=scontent-cdg2-1.cdninstagram.com baharehrahnamaoriginalfollowed by: 3722809
#21@nasrinmoghanloo
https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/3b785180b500b3d2e15d0a5a1f943f3c/5DD97D45/t51.2885-19/s150x150/66374768_3505768412792402_1588078137814548480_n.jpg?_nc_ht=scontent-cdg2-1.cdninstagram.com nasrinmoghanloofollowed by: 3603381
#22@sardar_azmoun
https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/4526a8f97c765b6c5d903cb4141d808c/5DE7DC96/t51.2885-19/s150x150/59789381_681911735578449_2332361047832264704_n.jpg?_nc_ht=scontent-cdg2-1.cdninstagram.com sardar_azmounfollowed by: 3080049
#23@h6.yr
https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/28954c453faade033ef019bd75986e17/5DC975B9/t51.2885-19/s150x150/66134322_2407142999566613_1434159725540278272_n.jpg?_nc_ht=scontent-cdg2-1.cdninstagram.com h6.yrfollowed by: 3075940
#24@babakjahanbakhshoriginal
https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/88f4ef2e3d6b4c1c392d1a4c3034be2a/5DE528D6/t51.2885-19/s150x150/57506435_2512523648768293_5815316775968964608_n.jpg?_nc_ht=scontent-cdg2-1.cdninstagram.com babakjahanbakhshoriginalfollowed by: 3038008
#25@milad_khahhh
https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/ed8e9c61ac13819a4b287532fe3e6e50/5DD8B66F/t51.2885-19/s150x150/66678275_396712717483693_1161901052862136320_n.jpg?_nc_ht=scontent-cdg2-1.cdninstagram.com milad_khahhhfollowed by: 3035832

See more instagram profiles from

IRAN

MORE